setgid

设置真实的组识别码

相关函数

getgid,setregid,getegid,setegid

表头文件

#include<unistd.h>

定义函数

int setgid(gid_t gid);

函数说明

setgid()用来将目前进程的真实组识别码(real gid)设成参数gid值。如果是以超级用户身份执行此调用,则real、effective与savedgid都会设成参数gid。

返回值

设置成功则返回0,失败则返回-1,错误代码存于errno中。

错误代码

EPERM 并非以超级用户身份调用,而且参数gid 并非进程的effective gid或saved gid值之一。